Loại Sản Phẩm

Giới Thiệu

Sơ đồ tổ chức

Tổ chức HTC bao gồm các phòng ban

Ban Giám Đốc
Phòng Kinh Doanh
Phòng Kế Toán
Phòng Dự Án
Phòng Marketing
Phòng Hành Chánh
Phòng Dịch Vụ - Kỹ Thuật

Scroll